ورود به تامین مالی جمعی رضوی

* برای شخص حقیقی کد ملی و برای شخص حقوقی شناسه ملی را وارد نمایید

* برای شخص حقیقی شماره همراه ثبت شده در سجام و برای شخص حقوقی شماره نماینده ثبت شده در سجام را وارد نمایید

ورود شما به معنای پذیرش شرایط سرمایه پذیر و سرمایه گذار در سامانه تامین مالی جمعی رضوی می باشد