شرایط سرمایه‌پذیری
 • سرمایه‌پذیر بایستی اطلاعات مورد نیاز را برای معرفی طرح خود شامل: اطلاعات ثبتی شرکت، مشخصات سهام‌داران بالای ۱۰ درصد، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، برنامه کسب‌و‌کار طرح مورد‌نظر، زمان‌بندی اجرای طرح و اطلاعات مالی موثر بر ارزیابی طرح و مبلغ مورد‌نیاز برای تامین مالی را در اختیار سکوی تامین مالی رضوی قرار دهد.
 • اطلاعات و اسناد و مدارک دریافتی از سرمایه پذیر در کمیته ارزیابی و پذیرش سکوی تامین بررسی می شود و می بایست مورد پذیرش و تایید این کمیته قرار گیرد.
 • انتشار فراخوان جمع‌آوری وجوه برای هر طرح صرفاً با تایید کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی در شرکت فرابورس ایران امکان‌پذیر خواهد بود.
 • سقف سرمایه قابل تامین برای هر طرح در سامانه تامین مالی جمعی رضوی مبلغ 250 میلیارد ریال است.
 • حداقل 10% از مبلغ درخواستی می‌بایست توسط متقاضی قبل از انتشار فراخوان تامین مالی پرداخت گردد.
 • پس از انتشار یک طرح در سکوی رضوی، امکان هیچ ‌گونه تغییری در زمان‌بندی و مبلغ آن وجود ندارد.
 • طرح‌های تعریف شده در سکوی رضوی مجاز به تامین مالی از طریق سایر سکوی های تامین مالی جمعی نیستند.
 • مدت زمان انتشار فراخوان تامین مالی برای هر طرح نمی‌تواند بیش از 2 ماه باشد.
 • متقاضی تامین مالی موظف است پس از دریافت وجوه تامین شده برای طرحش، بلافاصله اجرای آن را طبق برنامه اعلامی در تعریف طرح خود شروع کند.
 • متقاضی در مدت زمان اجرای طرح موظف به ارائه‌ گزارش پیشرفت طرح در بازه‌ های زمانی منظم بوده و پس از پایان اجرای طرح، موظف است تا در مدت زمان مقرر شده، گزارش نهایی اجرای طرح را به سکوی رضوی ارائه کند.
 • سرمایه‌‌پذیر متعهد می‌گردد تمام مسئولیت‌های مرتبط با طرح ثبت‌شده خود را در سکوی عامل در طول مدت جمع‌آوری وجوه تا اجرای کامل آن طرح بر عهده گیرد.
 • دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مـدیریت خـدمات کشـوري، بانـک هـا و مؤسسـات مـالی و اعتبـاري، نهادهاي مالی داراي مجوز از سازمان و شرکتهاي پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابـورس و شـرکت هـاي درج شده در بازار پایه فرابورس مجاز به تأمین منابع از طریق سکوهاي تأمین مالی جمعی نیستند.
 • حق تعلیق محدود یا کامل طرح در صورت کشف هرگونه مغایرت در اجرای برنامه اعلامی یا تخلف از شرایط لازم در متن قرارداد و قوانین سکو، برای سامانه تامین مالی جمعی رضوی محفوظ می باشد.