سامانه تامین مالی جمعی رضوی

سامانه تامین مالی جمعی رضوی یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جمعی تحت نظارت فرابورس ایران است؛ که کسب‌وکارهای متقاضی تامین مالی را به سرمایه‌گذاران علاقمند مرتبط می‌کند.

ورود و ثبت نام

سامانه تامین مالی جمعی

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﮐﺮادﻓﺎﻧﺪﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺮد از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از اﻓﺮاد اﺳﺖ. در اﯾﻦ روش از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﻳﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ وارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ.در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

مزیت های رقابتی سامانه تامین مالی جمعی رضوی

فرآیندهای سامانه تامین مالی جمعی رضوی

پروژه ها

شما میتوانید آخرین پروژه های مالی در سامانه را مشاهده و در صورت تمایل سرمایه گذاری نمایید

میزان پیشرفت پروژه

بزرگترین و مدرن ترين وا حد پرورش بلدرچين ايرا ن با ظرفیت 150 هزار قطعه در هر دوره

0 ریال
مبلغ تامین مالی شده
2
پروژه ها
1
پروژه های تایید شده
59
کاربران عضو

آخرین مقالات تامین مالی جمعی

شما میتوانید آخرین مقالات در حوزه تامین مالی جمعی را از این قسمت مطالعه نمایید